Sprostredkovateľský orgán : 
                                                                                                              

    

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt Európska únia Európsky fond regionálneho rozvoja OP Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020                                                      

     

 

    Prijímateľ 

 
    Názov:            Kobes s.r.o.                                      
    Sídlo:               Na záhumní 428/10, 972 46 Čereňany          

    IČO:                
50738909 
 

    Názov projektu:  

 

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Kobes s.r.o.       

 

    Stručný opis projektu              Strategickým cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti v spoločnosti Kobes s.r.o.   

                                          Predmetom projektu bolo zaobstarane  súboru výrobných zariadení prostredníctvom ktorej  sa dosiahnu špecifické ciele          

                                          ako zvýšenie kapacity výroby, upevnenie pozície na slovenskom trhu a zároveň na zahraničných  trhoch, vyššia kvalita produkcie, 

                                zvýšenie produktivity práce a zefektívnenie výroby, trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti, zvýšenie flexibility technológie, 

                                zvýšenie profitability spočívajúcej v raste pridanej hodnoty vyrábaných výrobkov, zvýšenie počtu pracovných miest   

 

 

    Nenávratný finančný príspevok50 424,04  EUR 

    Miesto realizácie projektu:           Na Záhumní 428/10, Katastrálne územie: 809241 Čereňany, Popisné číslo: 428/10, Parcelné číslo: 1527 

    Poskytovateľ:                                Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej  republiky,  v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky  

    Kód výzvy:                                     OPII-MH/DP/2020/11.3-23 

    Operačný program:                       Integrovaná infraštruktúra   

    Spolufinancovaný fondom:          Európsky fond regionálneho rozvoja 

    Prioritná os:                                   3       Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP 

    Investičná priorita:                        3c)    Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb  

        Špecifický cieľ:                                  11.3  Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja  

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra  2014-2020  nájdete  na www.opii.gov.sk